Your privacy is guaranteed

Deze website wordt geëxploiteerd door Van Eert Accountants & Adviseurs gevestigd te Eindhoven.

Privacy Statement

Deze website wordt geëxploiteerd door Van Eert Accountants & Adviseurs gevestigd te Eindhoven. Van Eert Accountants & Adviseurs acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten en de bezoekers van haar website van groot belang. De door Van Eert Accountants & Adviseurs verkregen persoonsgegevens van cliënten en bezoekers van haar website worden derhalve met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Welke gegevens worden verwerkt
Mocht u gebruik willen maken van de mogelijkheid van het stellen van vragen of opmerkingen, het inzenden van een sollicitatie en/of andere diensten via Van Eert Accountants & Adviseurs internetsite, dan kan het zijn dat u gevraagd wordt bepaalde persoonsgegevens van u zelf te verstrekken dan wel dat u deze persoonsgegevens op eigen initiatief verstrekt. Van Eert Accountants & Adviseurs verwerkt deze persoonsgegevens met het oog (i) de Van Eert Accountants & Adviseurs internetsite aan haar gebruikers ter beschikking te kunnen stellen, (ii) de via de Van Eert Accountants & Adviseurs internetsite aangeboden diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren en (iii) de kwaliteit van de dienstverlening van Van Eert Accountants & Adviseurs te verbeteren. Van Eert Accountants & Adviseurs verzamelt in beginsel alleen informatie voor zover dat benodigd is teneinde aan een via de internetsite aan Van Eert Accountants & Adviseurs gericht verzoek om informatie te kunnen voldoen. Daar waar u om verplichte informatie wordt verzocht, zal dat uitdrukkelijk op de betreffende internetpagina worden medegedeeld. Indien u persoonsgegevens verstrekt aan Van Eert Accountants & Adviseurs geschiedt dat op vrijwillige basis. Mocht u uw via de Van Eert Accountants & Adviseurs internetsite verkregen persoonsgegevens willen laten verwijderen uit de bestanden van Van Eert Accountants & Adviseurs, dan wordt u verzocht contact op te nemen met onze webmaster.
De bewaring door Van Eert Accountants & Adviseurs van uw persoonsgegevens zal niet langer geschieden dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van voormelde doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

E-mail
Via de Van Eert Accountants & Adviseurs internetsite kunnen vragen dan wel opmerkingen of aanvragen van publicaties of diensten ook via e-mail berichten worden verzonden. In de berichten die op een dergelijke wijze worden verzonden staat uw gebruikersnaam en uw e-mail adres vermeld, tezamen met eventuele aanvullende door u opgegeven informatie. De persoonsgegevens verkregen uit per e-mail geplaatste vragen dan wel opmerkingen en/of via de Van Eert Accountants & Adviseurs internetsite aangevraagde publicaties of diensten, kunnen door Van Eert Accountants & Adviseurs worden gebruikt voor het opnemen van contact met u voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het behandelen van de betreffende aanvragen.

Bijzondere persoonsgegevens
Via de Van Eert Accountants & Adviseurs internetsite wordt niet om bijzondere persoonsgegevens verzocht. Onder bijzondere persoonsgegevens wordt onder meer verstaan gegevens over godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele leven en lidmaatschap van een vakvereniging. U wordt afgeraden dergelijke bijzondere persoonsgegevens te verstrekken. Mocht u echter toch dergelijke bijzondere persoonsgegevens verstrekken, dan gaat Van Eert Accountants & Adviseurs er van uit dat u deze informatie vrijwillig heeft verstrekt en dat u door het verstrekken van deze informatie toestemming geeft voor de eventuele verwerking daarvan.

Bewaren van persoonsgegevens
Behalve wanneer zij hiertoe is verplicht op grond van een wettelijke bewaarplicht, dan wel wanneer de bewaartermijn op grond van toepasselijke beroeps- en gedragsregels is verstreken, voor zover deze langer is dan de wettelijke bewaarplicht, zal Van Eert Accountants & Adviseurs de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk zal zijn voor de verwezenlijking van de in dit privacy beleid vermelde doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Inzage in persoonsgegevens
Wanneer u persoonsgegevens heeft verstrekt aan Van Eert Accountants & Adviseurs en deze persoonsgegevens door Van Eert Accountants & Adviseurs zijn verwerkt, heeft u het recht om inzage te krijgen in de door Van Eert Accountants & Adviseurs verwerkte persoonsgegevens. Voor het verwijderen, wijzigen dan wel aanvullen van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze webmaster.
Van Eert Accountants & Adviseurs zal de verstrekte persoonsgegevens, die door Van Eert accountants & Adviseurs worden bewaard, zorgvuldig vastleggen. Vanaf het moment dat persoonsgegevens aan Van Eert Accountants & Adviseurs zijn verstrekt, aanvaardt zij geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte daarvan.

Werving en selectie
Indien u via de Van Eert Accountants & Adviseurs internetsite uw curriculum vitae aan Van Eert Accountants & Adviseurs zendt, worden de door u verstrekte persoonsgegevens slechts gebruikt (i) ter werving en selectie, (ii) voor communicatiedoeleinden of (iii) voor de beoordeling van uw geschiktheid voor invulling van een bestaande of toekomstige vacature.

Direct marketing
In aanvulling op de geboden mogelijkheden om in een mailinglist opgenomen te worden voor het ontvangen van specifieke publicaties of marketingmateriaal, behoudt Van Eert Accountants & Adviseurs zich het recht voor de via de Van Eert Accountants & Adviseurs internetsite verkregen persoonsgegevens aan te wenden ten behoeve van direct marketing activiteiten. Mocht u echter bezwaar hebben tegen een dergelijk gebruik van de verstrekte persoonsgegevens, dan kunt u dat aangeven bij het verstrekken van de betreffende persoonsgegevens, dan wel in reactie op verkregen direct marketing materiaal. Na ontvangst van een dergelijk bezwaar zal Van Eert Accountants & Adviseurs de ontvangen persoonsgegevens niet meer verwerken voor direct marketing doeleinden.

Gegevensverstrekking aan derden
De Van Eert Accountants & Adviseurs internetsite zal niet worden aangewend ter verwerking van persoonsgegevens met het oog op het extern verspreiden of gebruiken voor verkoopdoeleinden en/of mailings te verzorgen ten behoeve van derden.
Behalve wanneer (i) zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel of (ii) zulks vereist is voor direct marketing doeleinden, de behandeling van opmerkingen, vragen of aanvragen van publicaties of diensten, zal Van Eert Accountants & Adviseurs, met uitzondering van hetgeen hiervoor is omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten Van Eert Accountants & Adviseurs.

Beveiliging
Van Eert Accountants & Adviseurs respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er derhalve zorg voor dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens, waaronder begrepen de gegevens verkregen via de Van Eert Accountants & Adviseurs internetsite, worden beveiligd opgeslagen in de databases van Van Eert Accountants & Adviseurs, welke databases, met inachtneming van het hiervoor onder "gegevensverstrekking aan derden" bepaalde, uitsluitend toegankelijk zijn voor medewerkers van Van Eert Accountants & Adviseurs, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Van Eert Accountants & Adviseurs heeft organisatorische en technische maatregelen genomen ter waarborging van de bescherming tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Personen die namens Van Eert Accountants & Adviseurs toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn, onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels, gehouden tot geheimhouding.

Links naar internetsites van derden
Van Eert Accountants & Adviseurs kan links opnemen naar internetsites van derden. Het valt niet uit te sluiten dat deze derden of anderen via deze internetsites informatie over u verzamelen. Van Eert Accountants & Adviseurs is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Van Eert Accountants & Adviseurs raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, en hiervoor, indien aanwezig, de privacy statements van de betreffende internetsites te lezen alvorens u gebruik maakt van deze internetsites.

Wijzigingen
Van Eert Accountants & Adviseurs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Beleid Internet. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. U wordt derhalve aangeraden regelmatig dit Privacy Beleid Internet van Van Eert Accountants & Adviseurs op wijzigingen te controleren.

Vragen
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens via de Van Eert Accountants & Adviseurs internetsite kunt u contact opnemen met de directie Van Eert Accountants & Adviseurs via onderstaande button.