Nieuws

Innovatiestimulering door belastingmaatregelen: een overzicht

09.08.2013

Zoals u weet betalen we enorm veel belasting in Nederland. Dit tot vrijwel ieders frustratie. Anderzijds wordt er ook flink veel subsidies verstrekt voor innovatieve zaken alsmede geeft de overheid belastingkortingen op resultaten die voortkomen uit innovaties. Stimulering door belastingkortingen is een beleidsinstrument om innovaties te stimuleren. Het blijkt in de praktijk dat dit instrument goed werkt onder andere uit de mate waarin daarvan steeds meer gebruik van wordt gemaakt door belastingplichtige bedrijven in Nederland. Doet u het al?

 

Economisch gezien zal uit de innovaties de ‘extra’ welvaart moeten komen. Een niet innovatieve economie levert in feite geen ‘extra’ op maar voorziet gewoon in een ‘nul’ groei. We kunnen dit vergelijken met de slogan “doe maar gewoon dan ben je gek genoeg”. Als je iets gekker doet dan de rest dan gebeurt er iets. Dat geldt ook voor hoe een economie werkt. Bijzondere zaken trekken de aandacht en leiden vaak tot meer handel. Goed dat de overheid bijzondere zaken, innovaties, stimuleert en dat we de kop boven het maaiveld moeten gaan uitsteken.

Welke mogelijkheden heeft de overheid bedacht om vanuit de belastingwetgeving die innovaties te stimuleren? Ik zal voor u een overzicht geven. Let wel deze voordelen werken alleen indien een innovatieve onderneming voldoende fiscale winst heeft.

1. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen (WBSO), voor VPB (vennootschapbelastingplichtige) en IB (inkomstenbelastingplichtige) ondernemingen,  is een reductie van de loonheffing voor medewerkers die werkzaamheden verrichten op S&O-projecten. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen dient een S&O-verklaring afgegeven te zijn. Dit wordt afgegeven indien er sprake is van innovatieve werkzaamheden, die systematisch worden uitgevoerd, binnen de EU door eigen medewerkers.  Het levert een belastingvoordeel op.

2. Aftrek voor speur en ontwikkelingswerk, voor IB ondernemers, die voldoen aan het urencriterium en die ten minste 500 uur hebben besteed aan het innovatieve project en een S&O verklaring daarvoor hebben. Zij krijgen een extra forse reductie op het belastbare resultaat van ten minste € 12.310. Het levert een belastingvoordeel op.

3. Afschrijving ineens, dat wil zeggen de kosten die zijn gemaakt vanwege S&O mogen ineens worden afgetrokken van de belastbare winst in plaats van af te schrijven in 5 dan wel 10 jaar ten laste van de belastbare winst. Het levert per saldo over de jaren een rentevoordeel op. Dit geldt voor zowel IB als VPB ondernemingen.

4. Research & development aftrek ofwel de RDA, voor zowel IB als VPB ondernemingen. Dit is een extra aftrek bij het bepalen van de winst van 40% van de door Agentschap BL bepaalde direct toerekenbare kosten, derhalve een belastingvoordeel. Ook hier is een S&O-verklaring vereist.

5. Innovatiebox, alleen voor VPB ondernemingen, is een vrijstelling van een deel van de opbrengsten uit S&O waarvoor een octrooi is verleend of dat voortkomt uit werkzaamheden waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. In deze box wordt de omzet gegenereerd uit het innovatieve project waarop de direct toerekenbare kosten op in mindering wordt gebracht belast tegen 5% in plaatst van 25%. Hoe de omzet bepaald moet worden en welke kosten toegerekend moeten worden is lastig te bepalen en vereist een stuk degelijke bedrijfseconomische kennis van zaken.

Opvallend aan al deze maatregelen is dat ze voor ondernemingen die nauwelijks winst maken niet interessant zijn, dus kleine dan wel startende ondernemingen.  Daarnaast is er de reële vraag wanneer het dan wel interessant is? Het antwoord daarop is globaal te geven. Als vuistregel wordt er van uitgegaan dat een onderneming minimaal een manjaar aan een S&O-project dient te besteden. Tevens dient er voldoende belastbare winst te zijn. Tevens geef in mee dat de meest in aanmerking komende innovaties vooral intern zelf ontwikkelde software betreft!

Kijk u eens of het voor u van toepassing kan zijn? Mogelijk dat wij u daarbij kunnen helpen.